Was this page helpful?

Cenové kalkulace (návrh rozpočtu)

  Systém poskytuje obchodníkům nebo Account manažerům nástroj pro tvorbu cenových kalkulací / návrhů rozpočtu klientovi. Cenovou kalkulaci je možné uložit ve vazbě na obchodní případ nebo realizační projekt / zakázku. Každý obchodní případ může evidovat více Cenových kalkulací. Systém umožňuje vytisknout Cenovou kalkulaci do PDF a okamžitě poslat klientovi ke schválení. Kalkulace, které projdou schválením, je možné převádět na rozpočet projektu (v případě, že organizace používá finančního řízení projektů).

  Tisk a zaslání Cenové kalkulace

  Při tisku systém využívá tiskových šablon, postavených na standardu XHTML. Vzory tiskových šablon poskytuje Atollon, kalkulace je svým formátem podobná jednodušší faktuře. Integrovaný generátor PDF dokumentů umožňuje ze systému Cenovou kalkulaci ihned poslat klientovi i s průvodním dopisem.

  Životní cyklus Cenové kalkulace

  Cenová kalkulace má svůj životní cyklus - od Vystavení kalkulace, přes žádost o interní schválení dokumentu - Ke schválení - přes výsledek interního schvalovacího postupu - Schváleno manažerem - Odmítnuto manažerem - až po schvalování klientem - Schváleno klientem - Odmítnuto klientem - a indikací, že je již Cenová kalkulace V realizaci. K realizaci dochází po převodu Cenové kalkulace na rozpočet projektu.

  Tvorba cenové kalkulace z obchodního případu

  Pokud evidujete obchodní případy položkově (nikoliv jen jako souhrn komunikace s evidencí fází obchodního případu), je možné na záložce Obchodní případ vytvořit Cenovou kalkulaci z položek obchodního případu. Označte zadané položky a klikněte na tlačítko Vytvořit cenovou kalkulaci. Do cenové kalkulace vložte pouze položky jedné z variant nabídky. Pokud bude potřeba variant více, každá by měla mít vlastní dokument Cenová kalkulace. Vítězná / schválená cenová kalkulace klientem bude posléze přenesena do rozpočtu realizačního projektu.

  Výhodou tvorby cenové kalkulace z obchodního případu je možnost přenést klíčové informace přímo z obchodního případu, tedy typicky není nutné dále vybírat kontext (složku) pro uložení cenové kalkulace, poskytovatele, zákazníka a případně i položky cenové kalkulace, jelikož tyto jsou již evidovány na obchodním případu.

  Tvorba ad-hoc cenové kalkulace

  Cenovou kalkulaci je možné vytvořit i bez vazby na obchodní případ. Jednoduše v modulu Cenové kalkulace zaveďte nový dokument, vyplňte veškerá povinná pole, kterými je zejména identifikace Poskytovatele a Zákazníka. Poté zadejte veškeré položky. Položky je možné zadávat ve vazbě i bez vazby na databázi položek / služeb.

  Pozor: Položky, které by měly být přenášeny (v případě úspěšné kalkulace) na realizační projekt, musí být vyplněny ve vazbě na databázi položek. Pokud vyplněny ve vazbě na položky nebyly, při tvorbě rozpočtu projektu bude nutné zadat cash flow projektu ručně. To nemusí být na škodu, pokud cash flow projektu neodpovídá struktuře cenové kalkulace.

  Položky kalkulace je možné zadávat i ve stromové struktuře. Tedy v první úrovni je možné uvádět kategorie, ve druhé konkrétní položky, např.:

  Projektové vedení
    Analýza
    Vedení projektu
  Realizace
    Designer

  Atributy Cenové kalkulace

  Pole Popis
  Číslo Doplňuje se automaticky (pokud není vyplněno ručně) po uložení nové kalkulace.
  Deník (Journal) Výběr číselné řady dokumentu
  Měna / kurz Výběr základní měny Cenové kalkulace. V případě volby cizí měny určení kurzu přepočtu na měnu základní.
  Kontext Volba složky (projektu), do které je cenová kalkulace uložena (typicky obchodní případ).
  Stav Aktuální stav Cenové kalkulace, např. Vydáno, Ke schválení, Schváleno, V realizaci, Stornováno, apod.
  Datum vydání Datum vytvoření Cenové kalkulace
  Platnost do Datum ukončení platnosti Cenové kalkulace
  ID: Informace o referenčním čísle (Job number) projektu
  Poskytovatel Výběr organizace poskytující služby / produkty
  Zákazník Identifikace subjektu klienta
  Dimenze Výběr organizační hierarchie / zařazení Cenové kalkulace a souvisejících financí na organizační středisko
  Komentář Poznámková pole interní / pro klienta (vytištěno na dokumentu)

  Atributy položek cenové kalkulace

  Pole Popis
  Položka Výběr položky / služby z databáze položek. Není povinné.
  Název Základní název produktu / služby
  Množství Počet jednotek
  Jednotková cena Cena za jednotku
  Částka celkem Počet jednotek x Cena za jednotku
  DPH Výběr z číselníku DPH
  Kontext Výběr projektu, pod kterým bude výnos realizován
  Popis Popis - tištěno jako poznámka k produktu / službě
  Dimenze 1, 2, 3 ... Zařazení položky do organizační hierarchie / organizační středisko
  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Pages that link here
  Page statistics
  7657 view(s), 2 edit(s), and 7168 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments